สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 28/4/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น

ท้องถิ่น: ทต.ลาดขวาง
ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556


ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------ ด้วยตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท. 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีแนวทางการดำเนินการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงานคลังขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแบ่งส่วนราชการและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุฯ ทั้งนี้เทศบาลตำบลลาดขวางจึงได้ขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2556 เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลลาดขวาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ( นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
โดย: ทต.ลาดขวาง
วันที่ 07/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:24)(วันที่:11/04/2557)
ประชาสัมพันธ์: รายละเอียดการโอนเงินให้ อปท. ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ดู:99)(วันที่:10/04/2557)
ประชาสัมพันธ์: รายละเอียดการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อปท.ประจำเดือน พ.ย.๕๖-ม.ค.๕๗ โอน ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ (ดู:71)(วันที่:10/04/2557)
ประชาสัมพันธ์: ปฏิทินการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้่บริหารของ อบต. รอบเดือน มิถุนายน 2557 (ดู:79)(วันที่:10/04/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านตามี - อ่างนาตาจีน บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดู:12)(วันที่:10/04/2557)
 
เลขที่ 444 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160  
โทร.: 038-508110 โทรสาร.: 038-508151 E-mail: info@thatakieb.go.th  
©Copyright 2009. Thatakieb.go.th. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.