สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 28/4/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น

ท้องถิ่น: ทต.ลาดขวาง
ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556


ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------ ด้วยตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท. 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีแนวทางการดำเนินการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงานคลังขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแบ่งส่วนราชการและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุฯ ทั้งนี้เทศบาลตำบลลาดขวางจึงได้ขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2556 เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลลาดขวาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ( นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
โดย: ทต.ลาดขวาง
วันที่ 07/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: บัญชีรายชื่อ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู:58)(วันที่:23/04/2558)
ประชาสัมพันธ์: การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู:65)(วันที่:23/04/2558)
ประชาสัมพันธ์: การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต่อ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด (ดู:122)(วันที่:22/04/2558)
ประชาสัมพันธ์: รายชื่อ อปท. ที่ได้รับการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 10 เมษายน 2558 (ดู:235)(วันที่:16/04/2558)
ประชาสัมพันธ์: รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท.ณ วันที่ 10 เมษายน 2558 (ดู:137)(วันที่:16/04/2558)
 
เลขที่ 444 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160  
โทร.: 038-508110 โทรสาร.: 038-508151 E-mail: info@thatakieb.go.th  
©Copyright 2009. Thatakieb.go.th. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.