สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 28/4/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น

ท้องถิ่น: ทต.ลาดขวาง
ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556


ประกาศเทศบาลตำบลลาดขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------ ด้วยตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท. 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีแนวทางการดำเนินการโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงานคลังขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแบ่งส่วนราชการและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุฯ ทั้งนี้เทศบาลตำบลลาดขวางจึงได้ขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2556 เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลลาดขวาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ( นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
โดย: ทต.ลาดขวาง
วันที่ 07/11/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: ตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ดู:229)(วันที่:25/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดู:13)(วันที่:19/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร สายนาใน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดู:12)(วันที่:19/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ขนาด 51 - 80 คน บ้านหนองปรือกันยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดู:14)(วันที่:19/12/2557)
ประชาสัมพันธ์: ตารางการดำเนินการสอบคัดเลือกของ อบต. (สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธ.ค. 2557) (ดู:236)(วันที่:15/12/2557)
 
เลขที่ 444 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160  
โทร.: 038-508110 โทรสาร.: 038-508151 E-mail: info@thatakieb.go.th  
©Copyright 2009. Thatakieb.go.th. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.